Suomen Paalauskeskus Oy:n tietoturvapolitiikka

 

Johdanto

Tietoturvapolitiikassa määritellään perusvaatimukset, vastuut ja valvonnan
tietoturvan toteuttamisessa ja kehittämisessä Suomen Paalauskeskus Oy,ssa.

Tietoturvapolitiikkaa täydentää henkilöstön tietoturvaohjeet ja -periaatteet sekä tietosuojaohjeet. Näitä ohjeistuksia ovat velvollisia noudattamaan kaikki konsernin työntekijät sekä sopimussuhteessa olevat alihankkijat.

Tietoturvapolitiikka on voimassa toistaiseksi ja se on Suomen Paalauskeskuksen toimitusjohtajan hyväksymä. Tietoturvapolitiikkaa sekä tietoturvaohjeistusta päivitetään toimintaympäristössä ja lainsäädännössä tapahtuvien muutosten mukaisesti.

 

Tietoturva ja tietosuoja

Tietoturvan tavoitteena on turvata ja suojata tietoa, tietojärjestelmiä, IT-palveluita, tietojenkäsittelyä ja tiedonvälitystä.

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen ja muiden henkilöön liittyvien arkaluontoisten tai luottamuksellisten tietojen suojaamista.

Suomen Paalauskeskuksella tietoturvallisuutta ja tietosuojaa velvoittavat ja ohjaavat kansalliset ja kansainväliset yleiset lainsäädännön velvoitteet sekä toimialakohtaiset lainsäädäntövelvoitteet.

 

Toimintatavat

Tietoturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen on jatkuva prosessi. Henkilöstön tietoturvatietoisuutta kehitetään kouluttamalla ja tietoturvaohjeilla.

Suomen Paalauskeskus hyödyntää uusia teknologioita sekä toimintamalleja tiedon turvaamiseksi.

Tietoturva henkilö tukee toteutumisen seurantaa ja kehittämistä sekä raportoi tietoturvasta säännöllisesti.

Esimiehet vastaavat tietoturvan ja tietosuojan toteutumisesta. Esimies vastaa, että henkilöstö on tutustunut kulloinkin voimassa olevaan tietoturvaohjeistoon. Jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa tietoturvallisuudesta annettujen ohjeiden toteuttamisesta omassa työssään.

 

Tietoturvapoikkeamat

Tietoturvarikkomukseksi lasketaan tietoturvapolitiikan ja -ohjeistuksen vastainen toiminta. Työntekijät ovat velvollisia raportoimaan havaitsemistaan tietoturvaan liittyvistä uhkista ja poikkeamista esimiehelleen.